top_banner

Posłowie. Riposta.

Autor : Ryszard Mączka
Wrzesień - 2012

Str 1

J.Maślanka - Dzieje ziem i ludzi

A. Prolog.

 Tytuł jest może nieco mylący, bo nie będę tu pisał o polskich parlamentarzystach, a sprawa dotyczy tzw. „posłowia autorskiego”, które umieszczane bywa zwykle na końcu książki.
       Zmobilizował mnie do napisania tego Jan Maślanka, autor czterech książek, w których dużo miejsca poświęcił informacjom o przeszłości Wójcina nad Prosną.

W przedmowie do ostatniej z nich (Dzieje ziem i ludzi Wójcina, Chotowa i Mieleszyna 1838-2011), napisał m.in.:


"W części odnoszącej się do dziejów Wójcina, praca ma charakter polemiczny, tak w sprawach dawnego majątku, jego właścicieli, jak i okupacyjnych aresztowań, np. księdza, nauczycieli i wójta. Opis obejmuje 164 lata: od 1838 roku do 2011 – prawie po 150 rocznicę powstania styczniowego (w roku 2012 minęło 149 lat), późniejsze uwłaszczenie chłopów, rekwizycje polskich majątków i tworzenie z nich carskich majoratów. Uwłaszczenie stało się dla chłopów wydarzeniem epokowym. Dlatego w przypadku Wójcina i Goli, znalazło tak szerokie ujęcie (tło, grupy społeczne, wielkości nadziałów, serwituty, parcelacja majątków ziemiańskich)."


Wywodzący się z języka greckiego wyraz polemika oznaczał kiedyś wojnę (polemos – wojna, spór).
Później tak nazwano dyskusję, czyli wymianę poglądów na sporny temat przy użyciu argumentów.

Dotąd ukazały się tylko 3 tytuły na temat historii Wójcina, a napisali je:
- ks. Walenty Patykiewicz  „Wójcin koło Wielunia. Szkic monograficzny wsi i parafii”;
- K. J. Wilczyński „Wójcin mego dzieciństwa 1934–1939”;
- R. Mączka „Dzieje Wójcina nad Prosną”.
Teraz dołączyłbym jeszcze do tego grona Jana Maślankę, autora dwóch książek:
- „Dwory Weryho-Darewskich na tle dziejów”;
- „Dzieje ziem i ludzi Wójcina, Chotowa i Mieleszyna 1838–2011”.
W pierwszej z tych książek 4 rozdziały (na 17) - ściśle wiążą się z dziejami Wójcina, a w pięciu innych też jest kilka ciekawych informacji na ten temat;
w drugiej – 16 szkiców (na 33) ściśle wiąże się z Wójcinem i jego ludźmi, a 2 inne – także dostarczają ciekawych informacji.

 Ksiądz W. Patykiewicz już od dawna nie żyje, a K. Wilczyński z Australii też od dłuższego czasu nie daje żadnego znaku życia. 
Nie może więc być żadnych wątpliwości co do tego, że to z przedstawioną przeze mnie wersją dziejów będzie pan Maślanka polemizował.

Stanowi to dla mnie niewątpliwy zaszczyt, toteż będę się starał jak najlepiej wypaść w zapowiedzianym pojedynku na fakty i opinie.

Teraz kolej na to, aby przybliżyć czytelnikowi sylwetki autorów piszących o dziejach Wójcina. Najpierw przedstawię bliżej tych wójcinian, którzy nie będą mogli się stawić osobiście na tym widowisku i w nim uczestniczyć, ale będą obecni duchem, a nawet czasem będą wzywani na świadków. Za nich przemówią pozostawione przez nich pisemne świadectwa, które mogą opowiedzieć się po jednej lub po drugiej stronie sporu.
Oto ich sylwetki.

 B. Autorzy dziejów Wójcina.

Ks. Walenty Patykiewicz (1903-1980)

Pochodził z Praszki, a zmarł w Częstochowie. Szkołę średnią ukończył w Wieluniu (1924), zaś Seminarium Duchowne we Włocławku (1929) Potem stale związany był już z Kurią Biskupią w Częstochowie, gdzie pełnił różne funkcje kościelne, m.in. także związane z tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym z siedzibą w Krakowie. Ks. Walenty uzyskał stopień naukowy doktora teologii (1949) i na mocy bulli papieskiej otrzymał godność prałata-dziekana kapituły kolegiackiej w Wieluniu (1965). Przede wszystkim jednak przeszedł do historii jako założyciel i dyrektor Archiwum Diecezji Częstochowskiej (1945-1980) oraz autor wielu szkiców historycznych poświęconych parafiom ziemi wieluńskiej. Był pierwszym, który pokusił się opracować mini-monografię Wójcina, pisząc : „Wieś Wójcin koło Wielunia. Szkic monograficzny wsi i parafii” (1955 r.). Jest to historia parafii wójcińskiej aż do czasów międzywojennych, a przy okazji znajdują się tam wiadomości o przeszłości wsi i jej mieszkańców. Szkic ten zawiera 33 strony maszynopisu, a właściwie nawet 30, bo 3 strony zaginęły (Rozdział: „Spis archiwum parafialnego w Kurii Diecezjalnej w Częstochowie”). Znajdziemy tam informacje dotyczące historii czterech kościołów wójcińskich, ich wyposażenia i uposażenia, wykaz proboszczów, liczby ludności w parafii, wykazy dokumentów. Z historią parafii związane są najdawniejsze wiadomości o Wójcinie, jego przynależności administracyjnej, kościelnej i majątkowej.

 

Website designed by Paweł Mączka spunky.pl@gmail.com
Copyright © by Andre, Wójcin 2009 - 2014.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej